Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 30 juni, 2022

Vi vill tacka dig för att du besöker vår webbsajt och visar ditt intresse för vårt företag och de tjänster vi kan erbjuda dig. Vi värnar om din personliga integritet. Du skall känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat denna policy. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi arbetar för att tillvarata dina rättigheter och din integritet.

Syftet med denna policy är att du, som besökare av vår webbsajt och användare av våra tjänster skall få insyn i hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är information om en fysisk person som gör den personens identitet känd eller identifierbar. Exempel på information som anses vara personuppgifter kan vara en persons namn, adress, e-post-adress, telefonnummer eller IP-adress. Information som inte kan direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person anses inte vara en personuppgift.

Varför behöver vi dina personuppgifter?

I huvudsak behöver vi dina personuppgifter för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår målsättning är att inte behandla fler personuppgifter än vad som är nödvändigt för ändamålet, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Dina personuppgifter behöver vi för att ge dig en bra service vid användandet av våra olika tjänster.

När hämtar vi in dina personuppgifter?

När du kontaktar oss via telefon, e-post eller genom att använda vårt webb-formulär kommer vi att spara den information du kommunicerar för att ha möjlighet att hantera din förfrågan. Det kan handla om ditt namn, e-post-adress, telefonnummer och andra personuppgifter som du frivilligt delger oss. Vi kommer att spara och behandla denna information så länge vi anser det nödvändigt i syfte att besvara din förfrågan och därefter radera den när den inte längre behövs eller måste sparas enligt lag.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre behandla dina personuppgifter eller samla in nya om de inte behövs för att fullfölja våra förpliktelser mot dig i förhållande till avtal eller lag.

Tredje parts verktyg för analys och spårning

Vi använder Google Analytics för hjälp med att analyser hur du använder vår webbsajt. I vår användning av Google Analytics strävar vi alltid efter användning av anonymiserade data men det är viktigt att du förstår att mycket av den informationen som behandlas anses vara personuppgifter i relation till gällande dataskyddslagstiftning. Nedan kan du läsa mer detaljerad information om de uppgifter vi behandlar, hur denna information används men också hur du som besökare av vår webbsajt kan inaktivera den behandling vi utför.

Google Analytics

Spårningsinformationen ger oss bättre möjligheter att förstå de personer som besöker vår webbsajt och vilket innehåll de läser. Det ger oss ett bättre beslutsunderlag gällande webbsajtens utformning och innehåll. Emellanåt sammanställer vi statistik om antal besökare, antal sidvisningar, mest besökta sidor och hänvisningswebbplatser. Inga personuppgifter används vid denna typ av rapportering.

Alla våra aktiviteter faller inom ramarna för Google Analytics användarvillkor.

Du kan välja bort Google:s spårning för reklamändamål eller använda ett tillägg till din webbläsare för att välja bort all spårning från Google Analytics mjukvara.

Cookies

För att göra ditt besök av vår webbsajt tilltalande och för att möjliggöra användandet av vissa funktioner använder vi så kallade cookies på många sidor. Dessa är små textfiler som lagras på din enhet. En del cookies vi använder raderas efter att du avslutat din webbläsare (s.k. session cookies). Andra cookies sparas en längre tid på din enhet för att möjliggöra för oss att känna igen dig när du besöker oss nästa gång (persistent cookies). Om en cookie skapas, kan den samla och behandla specifik användarinformation såsom webbläsare och positionsdata samt IP-adressvärden enligt individuella behov. Bestående cookies raderas automatiskt efter en period som kan variera beroende av den cookie som sparats.

Om du inte vill motta cookies eller vill bli uppmärksammad om när dessa skapas kan du göra denna inställning i din webbläsare om denna funktionalitet finns. Vänligen observera att du inte kommer att kunna använda funktionalitet som gör ditt besök mer tilltalande eller att delar av webbsajten inte kommer att fungera om cookies är avstängda.

Du kan hitta mer information om cookies, om hur du kan avgöra om en cookie har sparats och hur du i så fall kan radera dem hos www.allaboutcookies.org.

Vi använder tjänsten Cookiebot för att identifiera cookies och låta dig bestämma vilka cookies som får sparas på dina enheter.

Läs mer om cookies i vår Cookie Policy.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om den som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kontaktar denne om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Användning av dina personuppgifter

Företaget kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

Att tillhandahålla och underhålla våra tjänster.

För genomförandet av ett kontrakt: Utveckling, efterlevnad och genomförande av köpeavtalet för de tjänster du har köpt eller av något annat avtal med oss genom tjänsten.

För att kontakta dig: För att kontakta dig via e-post, telefonsamtal, SMS eller andra likvärdiga former av elektronisk kommunikation, gällande uppdateringar eller informativ kommunikation relaterad till de avtalade tjänsterna, när det är nödvändigt eller rimligt för deras genomförande.

Att förse dig med nyheter, specialerbjudanden och allmän information om andra tjänster som vi erbjuder som liknar de som du redan har köpt eller frågat om.

Att hantera dina förfrågningar: Att hantera dina förfrågningar till oss.

Vi kan dela din personliga information i följande situationer:

Med tjänsteleverantörer: Vi kan dela din personliga information med andra tjänsteleverantörer om det skulle krävas för att genomföra vårt avtal med er. Detta görs dock endast med ditt samtycke.

Med affärspartners: Vi kan dela din information med våra affärspartners för att erbjuda dig vissa tjänster. Detta görs dock endast med ditt samtycke.

Med ditt samtycke: Vi kan dela din personliga information för något annat ändamål med ditt samtycke.

Lagring av dina personuppgifter

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge som är nödvändigt för de ändamål som anges i denna integritetspolicy. Vi kommer att behålla och använda dina personuppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att följa våra juridiska skyldigheter (till exempel om vi är skyldiga att behålla dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och genomdriva våra juridiska avtal och policyer.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter skall hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare och andra personer inom företaget som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter skall ha tillgång till dem.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Säkerheten för dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring via Internet eller någon metod för elektronisk lagring är 100 % säker. Vi strävar efter att använda kommersiellt godtagbara medel för att skydda dina personuppgifter, men vi kan inte garantera dess absoluta säkerhet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Affärstransaktion
Om företaget är inblandat i en fusion, förvärv eller tillgångsförsäljning kan dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela innan dina personuppgifter överförs och omfattas av en annan integritetspolicy.

Rättsväsende
Under vissa omständigheter kan företaget vara skyldigt att lämna ut dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller en myndighet).

Andra rättsliga krav
Företaget kan lämna ut dina personuppgifter i god tro när en sådan åtgärd är nödvändig för att:

  • Följ en rättslig skyldighet
  • Skydda och försvara företagets rättigheter eller egendom
  • Förhindra eller undersöka eventuella felaktigheter i samband med tjänsten
  • Skydda den personliga säkerheten för användare av tjänsten eller allmänheten
  • Skydda mot rättsligt ansvar

Vår utgångspunkt är att endast lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du har samtyckt till det eller om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag.

I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi särskilda avtal med dessa parter samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på företagets kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Det betyder att denna information kan överföras till - och underhållas på - datorer som ligger utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.

Ditt samtycke till denna integritetspolicy följt av ditt inlämnande av sådan information representerar ditt samtycke till den överföringen.

Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy och att ingen överföring av dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land såvida det inte finns tillräckliga kontroller inklusive säkerheten för dina uppgifter och annan personlig information.

Barns integritet

Våra tjänster vänder sig inte till någon under 16 år. Vi samlar inte medvetet personlig identifierbar information från någon under 16 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har gett oss personuppgifter, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi har samlat in personuppgifter från någon under 16 år utan verifiering av föräldrarnas samtycke, vidtar vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.

Om vi behöver förlita oss på samtycke som en juridisk grund för behandling av din information och ditt land kräver samtycke från en förälder, kan vi behöva din förälders samtycke innan vi samlar in och använder den informationen.

Länkar till andra webbplatser

Vår webbsida kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en tredjepartslänk dirigeras du till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar dig att granska integritetspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, integritetspolicyer eller praxis för tredje parts webbplatser eller tjänster.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy då och då. Vi kommer att meddela dig om ändringar genom att lägga upp den nya policyn på den här sidan.

Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy gäller när de publiceras på den här sidan.

Dina rättigheter

I enlighet med dataskyddsförordning har du följande rättigheter gällande personuppgifter vi behandlar och där vi är personuppgiftsansvarig.

  • Den registrerades rätt till tillgång (Art. 15 EU GDPR)
  • Rätt till rättelse eller radering (Artiklarna 16 and 17 EU GDPR)
  • Rätt till begränsning av behandling (Art. 18 EU GDPR)
  • Rätt till dataportabilitet (Art. 20 EU GDPR)
  • Rätt att göra invändningar (Art. 21 EU GDPR)

Kontaktinformation

Om du har funderingar eller klagomål på hur vi har behandlat dina personuppgifter bör du kontakta oss;

Gällande den registrerades rätt till tillgång samt rätt till dataportabilitet

Om du vill hävda din rätt enligt den registrerades rätt till tillgång eller rätt till dataportabilitet behöver vi få din begäran skriftligen, signerad av dig och skickad till den postadress som anges ovan.

Vi uppskattar om du då också anger vilka kategorier av information du skulle vilja motta information om. Om vi av någon anledning anser oss inte kunna uppfylla din begäran kommer vi återkomma till dig med vår motivering för detta.

Vänligen observera att vi endast kan ge dig tillgång till information vi säkert vet tillhör dig och att denna information alltid kommer att skickas med rekommenderad post till din folkbokförda postadress. Du kommer att behöva identifiera dig för att hämta ut informationen vi skickar dig.